Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 09 - CTr/Th.U ngày 19/10/2022 về thực hiện Nghị quyết số 12NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 6/12/2022 của UBND thành phố về Chuyển đổi số thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 203; Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Hà Tĩnh năm 2023; Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 9/3/2022 của UBND thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Hà Tĩnh; Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Cải cách hành chính và Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn Thành phố.

Mục đích

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đầy đủ về bản chất, nội dung, tầm quan trọng, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà Cải cách hành chính, Chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, qua đó tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp, trong nhân dân để cùng chung tay thực hiện Cải cách hành chính, Chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố; nâng cao nhận thức về Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đến với mọi người dân trên địa bàn Thành phố.

Yêu cầu

- Cuộc thi được tổ chức đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; khoa học, tiết kiệm, tạo sức lan toả và mang lại hiệu quả thiết thực.

- Cấp ủy, chính quyền các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai cuộc thi nghiêm túc, đạt kết quả tốt.

Đối tượng dự thi:

Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân đang sống, làm việc, học tập trên địa bàn thành phố từ đủ 14 tuổi trở lên.

Hình thức thi:

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố.

- Cá nhân tham dự thi truy cập vào Cổng trắc nghiệm, địa chỉ: https://tracnghiemtp.hatinh.gov.vn hoặc cổng thông tin điện tử thành phố https://hatinhcity.gov.vn chọn mục "Thi trực tuyến Cải cách hành chính và chuyển đổi số", tiến hành  tạo tài khoản và đăng nhập để dự thi (tài khoản hợp lệ là tài khoản đăng ký đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân).


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 169.469
Online: 9