Để đẩy mạnh số hoá, thanh toán trực tuyến hồ sơ TTHC và đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngày 31/3/2023 UBND phường Tân Giang đã ban hành Công văn số 37/UBND-VP để chỉ đạo triển khai thực hiện.

1. Toàn bộ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường Đăng ký tài khoản cá nhân mình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đồng thời vận động người thân, gia đình đăng ký tài khoản công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi tiếp nhận hồ sơ TTHC yêu cầu, hướng dẫn cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Khi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân người tiếp nhận phải thực hiện số hóa TTHC để tái sử dụng khi cá nhân, tổ chức đi thực hiện các TTHC khác tiếp theo; đồng thời hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thanh toán phí, lệ phí thực hiện TTHC (nếu có) bằng hình thức trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia để nâng cao tỷ lệ thanh toán phí, lệ phí trên nền tảng Cổng Dịch vụ công quốc gia.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện đăng ký đăng ký tài khoản, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

4. Giao Văn phòng - Thống kê đôn đốc, rà soát việc đăng ký tài khoản trên DVC quốc gia, báo cáo UBND phường và thành phố về số lượng đã đăng ký tài khoản cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số người làm việc tại địa phương.

Giao Công chức phụ trách CNTT phối hợp với công chức Văn phòng - Thống kê hướng dẫn các bộ phận chuyên môn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong quá trình triển khai thực hiện. Tổng hợp kết quả và tham mưu cho Chủ tịch UBND phường xem xét khen thưởng hoặc phê bình, xử lý đối với các bộ phận chuyên môn, cán bộ, công chức trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 202.592
Online: 6