(Số liệu cập nhật đến ngày 25/4/2019)

TT

NỘI DUNG

SỐ LIỆU

I

DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (ha)

   97,34

 

II

DÂN SỐ

 

1

Tổng số hộ dân ( Hộ )

      2006

2

Tổng dân số (dân số quy đổi)

- Dân số thường trú ( người )

     +    Nam

     +    Nữ

     6581

6581

       3087

      3494 

3

Mật độ dân số ( Người/km2 )

         67,6

4

Số trẻ em được sinh ra trong năm

  

       128

5

Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số (%)

         0,12

III

LAO ĐỘNG

 

1

Số người trong độ tuổi lao động

 

      3275

2

Lực lượng lao động đang làm việc (người)

     + Nông, lâm nghiệp, thủy sản (người)

     + Công nghiệp, xây dựng (người)

     + Thương mại, dịch vụ (người)

3085       

   27      

489 

    2569    

3

Cơ cấu lao động trong các ngành (%)

     + Nông, lâm nghiệp, thủy sản (%)

     + Công nghiệp, xây dựng (%)

     + Thương mại - dịch vụ (%)

     100

      0,88

      15,85

        83,27

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Tân Giang
 Liên kết website
Thống kê: 17.451
Online: 19